page_banner

FREESCALE IC UNLOCK

Freescale MCU tẹẹrẹ jara:

MCF5211 (ISP) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MCF5212 (ISP) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MCF5213 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF MCF-1
MCF5213 (ISP) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MCF52223 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF MCF-1
MCF52223 (ISP) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC05B6 [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC05Bx
MC68HC05B6 [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF 68HC05Bx
MC68HC05B8 [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC05Bx
MC68HC05B8 [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF 68HC05Bx
MC68HC05B16 [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC05Bx
MC68HC05B16 [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF 68HC05Bx
MC68HC05B32 [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC05Bx
MC68HC05B32 [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF 68HC05Bx
MC68HC705B16 [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC05Bx
MC68HC705B16 [QFP64] DIL48 / QFP64 ZIF 68HC-2
MC68HC705B16 [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF 68HC05Bx
MC68HC705B16N [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC05Bx
MC68HC705B16N [QFP64] DIL48 / QFP64 ZIF 68HC-2
MC68HC705B16N [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF 68HC05Bx
MC705B16N [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC05Bx
MC705B16N [QFP64] DIL48 / QFP64 ZIF 68HC-2
MC705B16N [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF 68HC05Bx
MC68HC705B32 [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC05Bx
MC68HC705B32 [QFP64] DIL48 / QFP64 ZIF 68HC-2
MC68HC705B32 [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF 68HC05Bx
MC68HC705C8A
MC68HC705C8A [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
MC705C8A
MC705C8A [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
MC68HSC705C8A
MC68HSC705C8A [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
MC68HC705C9A
MC68HC705C9A [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
MC705C9A
MC705C9A [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
MC68HC705J1A
MC68HC705J1A [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC705J1A
MC705J1A [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HRC705J1A
MC68HRC705J1A [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HSC705J1A
MC68HSC705J1A [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HSR705J1A
MC68HSR705J1A [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC705KJ1
MC68HC705KJ1 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HRC705KJ1
MC68HRC705KJ1 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HLC705KJ1
MC68HLC705KJ1 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC705P6
MC68HC705P6 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC705P6A
MC68HC705P6A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC705P6A
MC705P6A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC705X32 [QFP64] DIL48 / QFP64 ZIF 68HC-2
MC705X32 [QFP64] DIL48 / QFP64-2 ZIF 68HC-2
MC68HC08AB16A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC08AS32 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC08AS32 [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC11
MC68HC08AS32A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC08AZ32 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC08AZ32A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC08AZ48A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC08AZ60A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC908AB32 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC908AB32 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AB32 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC908AB32 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908AP8 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC68HC908AP8 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908AP8 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC68HC908AP8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908AP8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP8 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908AP8 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908AP8 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908AP8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP8A [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908AP8A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908AP8A [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908AP8A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP8A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908AP16 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC68HC908AP16 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908AP16 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC68HC908AP16 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908AP16 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP16 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908AP16 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908AP16 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908AP16 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP16 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP16A [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908AP16A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908AP16A [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908AP16A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP16A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908AP32 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC68HC908AP32 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908AP32 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC68HC908AP32 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908AP32 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP32 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908AP32 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908AP32 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908AP32 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP32 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP32A [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908AP32A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908AP32A [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908AP32A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP32A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908AP64 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC68HC908AP64 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908AP64 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC68HC908AP64 (ISP 5-waya) Akọsilẹ: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908AP64 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP64 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908AP64 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908AP64 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908AP64 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP64 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP64A [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908AP64A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908AP64A [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908AP64A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AP64A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908AS32A [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC11
MC908AS32A [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC11
MC68HC908AS60 [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC11
MC68HC908AS60 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC908AS60 [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC11
MC908AS60 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC908AS60A [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC11
MC68HC908AS60A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC908AS60A [PLCC52] DIL48 / PLCC52 ZIF 68HC11
MC908AS60A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC908AZ32A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC908AZ32A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AZ32A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC908AZ32A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908AZ60 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC908AZ60 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AZ60 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC908AZ60 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908AZ60A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC908AZ60A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908AZ60A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC908AZ60A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908BD48 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC68HC908BD48 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908BD48 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908BD48 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC68HC908EY16 [QFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908EY16 [QFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908EY16A [QFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908EY16A [QFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GP16
MC68HC908GP16 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908GP16
MC908GP16 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC68HC908GP32
MC68HC908GP32 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC68HC908GP32 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC68HC908GP32 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GP32 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GP32
MC908GP32 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908GP32 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908GP32 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GP32 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR4
MC68HC908GR4 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908GR4 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR4 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR4 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR4
MC908GR4 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908GR4 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GR4 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR4 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR4A
MC68HC908GR4A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908GR4A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR4A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR4A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR4A
MC908GR4A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908GR4A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GR4A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR4A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR8
MC68HC908GR8 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908GR8 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR8
MC908GR8 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908GR8 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GR8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR8A
MC68HC908GR8A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908GR8A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR8A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR8A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR8A
MC908GR8A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908GR8A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GR8A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR8A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR16 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR16 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GR16 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR16 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR16 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GR16 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908GR16 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR16 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR16A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR16A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GR16A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR16A (ISP allwire) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR16A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GR16A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908GR16A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR16A (ISP allwire) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR32 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR32 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GR32 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC68HC908GR32 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR32 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR32A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR32A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GR32A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC68HC908GR32A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR32A (ISP allwire) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR32A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GR32A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908GR32A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC908GR32A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR32A (ISP allwire) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR48 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR48 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GR48 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC68HC908GR48 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR48 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR48A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR48A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GR48A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC68HC908GR48A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR48A (ISP allwire) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR48A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GR48A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908GR48A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC908GR48A (ISP 5-waya) Akọsilẹ: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR48A (ISP allwire) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR60 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR60 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GR60 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC68HC908GR60 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR60 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR60A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GR60A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GR60A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC68HC908GR60A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GR60A (ISP allwire) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR60A [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GR60A [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908GR60A [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC908GR60A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GR60A (ISP allwire) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GT8 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC68HC908GT8 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908GT8 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908GT8 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC68HC908GT16 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC68HC908GT16 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC68HC908GT16 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GT16 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GT16 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908GT16 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908GT16 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GT16 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GZ8 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GZ8 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GZ8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GZ8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GZ8 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GZ8 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908GZ8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GZ8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GZ16 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GZ16 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GZ16 (ISP 5-waya) Akọsilẹ: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GZ16 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GZ16 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GZ16 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908GZ16 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GZ16 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GZ32 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GZ32 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GZ32 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC68HC908GZ32 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GZ32 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GZ32 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GZ32 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908GZ32 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC908GZ32 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GZ32 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GZ48 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GZ48 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GZ48 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC68HC908GZ48 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GZ48 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GZ48 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GZ48 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908GZ48 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC908GZ48 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GZ48 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GZ60 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908GZ60 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908GZ60 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC68HC908GZ60 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908GZ60 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GZ60 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908GZ60 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908GZ60 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC908GZ60 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908GZ60 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JB8
MC68HC908JB8 [SOIC20] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JB8 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JB8 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC68HC908JB8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JB8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JB8
MC908JB8 [SOIC20] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908JB8 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908JB8 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908JB8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JB8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JB8A
MC68HC908JB8A [SOIC20] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JB8A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JB8A [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC68HC908JB8A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JB8A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JB8A
MC908JB8A [SOIC20] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908JB8A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908JB8A [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
MC908JB8A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JB8A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JB12 [SOIC20] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JB12 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JB12 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JB12 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JB16 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908JB16 [SOIC20] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JB16 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JB16 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JB16 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JK1
MC68HC908JK1 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908JK1 (ISP 5-waya) Akọsilẹ: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JK1 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JK1
MC908JK1 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908JK1 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JK1 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JK1E
MC68HC908JK1E [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908JK1E (ISP 5-waya) Akọsilẹ: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JK1E (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JK1E
MC908JK1E [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908JK1E (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JK1E (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JK1
MC68HRC908JK1 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HRC908JK1 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JK1 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JK1E
MC68HRC908JK1E [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HRC908JK1E (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JK1E (ISP allwire) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC98JK1E
MC68HRC98JK1E [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HRC98JK1E (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC98JK1E (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JK3
MC68HC908JK3 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908JK3 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JK3 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JK3
MC908JK3 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908JK3 (ISP 5-waya) Akọsilẹ: nipasẹ asopọ ISP
MC908JK3 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JK3E
MC68HC908JK3E [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908JK3E (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JK3E (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JK3E
MC908JK3E [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908JK3E (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JK3E (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JK3
MC68HRC908JK3 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HRC908JK3 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JK3 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JK3E
MC68HRC908JK3E [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HRC908JK3E (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JK3E (ISP allwire) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC98JK3E
MC68HRC98JK3E [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HRC98JK3E (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC98JK3E (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JK8
MC68HC908JK8 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908JK8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JK8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JK8
MC908JK8 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908JK8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JK8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JL3
MC68HC908JL3 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JL3 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JL3 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JL3
MC908JL3 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908JL3 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JL3 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JL3E
MC68HC908JL3E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JL3E (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JL3E (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JL3E
MC908JL3E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908JL3E (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JL3E (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JL3
MC68HRC908JL3 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HRC908JL3 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JL3 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JL3E
MC68HRC908JL3E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HRC908JL3E (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC908JL3E (ISP allwire) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC98JL3E
MC68HRC98JL3E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HRC98JL3E (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HRC98JL3E (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JL8
MC68HC908JL8 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JL8 [SDIP32] DIL32 / SDIP32 ZIF 400mil
MC68HC908JL8 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908JL8 (ISP 5-waya) Akọsilẹ: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JL8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JL8
MC908JL8 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908JL8 [SDIP32] DIL32 / SDIP32 ZIF 400mil
MC908JL8 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908JL8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JL8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JL16
MC68HC908JL16 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908JL16 [SDIP32] DIL32 / SDIP32 ZIF 400mil
MC68HC908JL16 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908JL16 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JL16 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JL16
MC908JL16 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908JL16 [SDIP32] DIL32 / SDIP32 ZIF 400mil
MC908JL16 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908JL16 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908JL16 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908JW16 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MCHC908JW16 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MCHC908JW16 [QFN48] DIL48 / QFN48 ZIF-CS
MC908JW16 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908JW32 [QFN48] DIL48 / QFN48 ZIF-CS
MC68HC908JW32 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MCHC908JW32 [QFN48] DIL48 / QFN48 ZIF-CS
MCHC908JW32 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC68HC908KX2
MC68HC908KX2 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908KX2
MC908KX2 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908KX8
MC68HC908KX8 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908KX8
MC908KX8 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908LB8
MC68HC908LB8 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908LB8
MC908LB8 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908LD60 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC908LD64 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC908LD64 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC908LJ12 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC68HC908LJ12 [LQFP64] DIL48 / TQFP64-2 ZIF HC908-2
MC68HC908LJ12 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908LJ12 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908LJ12 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC908LJ12 [LQFP64] DIL48 / TQFP64-2 ZIF HC908-2
MC908LJ12 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908LJ12 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908LJ24 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC68HC908LJ24 [LQFP64] DIL48 / TQFP64-2 ZIF HC908-2
MC68HC908LJ24 [QFP80] DIL48 / QFP80-2 ZIF HC908-1
MC68HC908LJ24 [LQFP80] DIL48 / QFP80-1 ZIF HC908-1
MC68HC908LJ24 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908LJ24 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908LJ24 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-2
MC908LJ24 [LQFP64] DIL48 / TQFP64-2 ZIF HC908-2
MC908LJ24 [QFP80] DIL48 / QFP80-2 ZIF HC908-1
MC908LJ24 [LQFP80] DIL48 / QFP80-1 ZIF HC908-1
MC908LJ24 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908LJ24 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908LV8 [LQFP52] DIL48 / QFP52 ZIF HC08-1
MC908LV8 [LQFP52] DIL48 / QFP52 ZIF HC08-1
MC68HC908MR8 DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908MR8 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908MR8 DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908MR8 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908MR16 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC908MR16 [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF HC908-1
MC908MR16 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC908MR16 [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF HC908-1
MC68HC908MR32 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC68HC908MR32 [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF HC908-1
MC908MR32 [QFP64] DIL48 / TQFP64 ZIF HC908-1
MC908MR32 [SDIP56] DIL48 / SDIP56 ZIF HC908-1
MC68HC908QB4
MC68HC908QB4 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QB4 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QB4 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QB4 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QB4
MC908QB4 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QB4 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QB4 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QB4 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QC4 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QC4 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QC4 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QC4 [TSSOP20] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QC4 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908QC4 [TSSOP28] DIL28 / TSSOP28 ZIF 170mil
MC908QC4 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QC4 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QC4 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QC4 [TSSOP20] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QC4 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908QC4 [TSSOP28] DIL28 / TSSOP28 ZIF 170mil
MC68HC908QC8 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QC8 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QC8 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QC8 [TSSOP20] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QC8 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908QC8 [TSSOP28] DIL28 / TSSOP28 ZIF 170mil
MC908QC8 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QC8 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QC8 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QC8 [TSSOP20] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QB8
MC908QB8 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QB8 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QB8 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QB8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP

MC68HC908QB8
MC68HC908QB8 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QB8 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QB8 (ISP 5-waya) Akọsilẹ: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QB8 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP

MC908QC8 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908QC8 [TSSOP28] DIL28 / TSSOP28 ZIF 170mil
MC68HC908QC16 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QC16 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QC16 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QC16 [TSSOP20] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QC16 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC68HC908QC16 [TSSOP28] DIL28 / TSSOP28 ZIF 170mil
MC908QC16 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QC16 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QC16 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QC16 [TSSOP20] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QC16 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
MC908QC16 [TSSOP28] DIL28 / TSSOP28 ZIF 170mil
MC68HC908QT1
MC68HC908QT1 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC68HC908QT1 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QT1 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT1
MC908QT1 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC908QT1 (ISP 5-waya) Akọsilẹ: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT1 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QT1A
MC68HC908QT1A [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC68HC908QT1A (ISP 5-waya) Akọsilẹ: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QT1A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT1A
MC908QT1A [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC908QT1A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT1A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QT2
MC68HC908QT2 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC68HC908QT2 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QT2 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT2
MC908QT2 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC908QT2 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT2 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QT2A
MC68HC908QT2A [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC68HC908QT2A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QT2A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT2A
MC908QT2A [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC908QT2A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT2A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QT4
MC68HC908QT4 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC68HC908QT4 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QT4 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT4
MC908QT4 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC908QT4 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT4 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QT4A
MC68HC908QT4A [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC68HC908QT4A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QT4A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT4A
MC908QT4A [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC908QT4A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QT4A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY1
MC68HC908QY1 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QY1 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QY1 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY1 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY1
MC908QY1 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QY1 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QY1 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY1 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY1A
MC68HC908QY1A [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QY1A [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QY1A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY1A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY1A
MC908QY1A [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QY1A [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QY1A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY1A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY2
MC68HC908QY2 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QY2 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QY2 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY2 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY2
MC908QY2 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QY2 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QY2 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY2 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY2A
MC68HC908QY2A [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QY2A [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QY2A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY2A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY2A
MC908QY2A [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QY2A [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QY2A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY2A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY4
MC68HC908QY4 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QY4 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QY4 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY4 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY4
MC908QY4 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QY4 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QY4 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY4 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY4A
MC68HC908QY4A [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QY4A [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HC908QY4A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY4A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY4A
MC908QY4A [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QY4A [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QY4A (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC908QY4A (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908QY8
MC68HC908QY8 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908QY8 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC908QY8
MC908QY8 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908QY8 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HLC908QT1
MC68HLC908QT1 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC68HLC908QT1 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HLC908QT1 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HLC908QT2
MC68HLC908QT2 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC68HLC908QT2 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HLC908QT2 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HLC908QT4
MC68HLC908QT4 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
MC68HLC908QT4 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HLC908QT4 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HLC908QY1
MC68HLC908QY1 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HLC908QY1 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HLC908QY1 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HLC908QY1 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HLC908QY2
MC68HLC908QY2 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HLC908QY2 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HLC908QY2 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HLC908QY2 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HLC908QY4
MC68HLC908QY4 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HLC908QY4 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC68HLC908QY4 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HLC908QY4 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC510308QY1
MC510308QY1 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC510308QY1 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC510308QY1 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC510308QY1 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC510308QY2
MC510308QY2 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC510308QY2 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC510308QY2 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC510308QY2 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC510308QY4
MC510308QY4 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC510308QY4 [TSSOP16] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
MC510308QY4 (ISP 5-waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC510308QY4 (ISP gbogbo okun waya) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC68HC908RF2 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC908RF2 [LQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
MC68HC908RK2 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC908RK2 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
MC68HC908SR12 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC68HC908SR12 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MC908SR12 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
MC908SR12 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
MM908E621 [SOIC54] DIL48 / SOIC54 ZIF MM908-1
MM908E622 [SOIC54] DIL48 / SOIC54 ZIF MM908-1
MM908E624 [SOIC54] DIL48 / SOIC54 ZIF MM908-1
MM908E625 [SOIC54] DIL48 / SOIC54 ZIF MM908-1
MM908E626 [SOIC54] DIL48 / SOIC54 ZIF MM908-1
MC9S08AW16 [LQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
MC9S08AW16 [LQFP64] DIL48 / QFP64-1 ZIF HCS08-1
MC9S08AW16 [QFP64] DIL48 / QFP64-2 ZIF HCS08-2
MC9S08AW16 [QFN48] DIL48 / QFN48 ZIF-CS
MC9S08AW16 (ISP) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC9S08AW32 [LQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
MC9S08AW32 [LQFP64] DIL48 / QFP64-1 ZIF HCS08-1
MC9S08AW32 [QFP64] DIL48 / QFP64-2 ZIF HCS08-2
MC9S08AW32 [QFN48] DIL48 / QFN48 ZIF-CS
MC9S08AW32 (ISP) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC9S08AW48 [LQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
MC9S08AW48 [LQFP64] DIL48 / QFP64-1 ZIF HCS08-1
MC9S08AW48 [QFP64] DIL48 / QFP64-2 ZIF HCS08-2
MC9S08AW48 [QFN48] DIL48 / QFN48 ZIF-CS
MC9S08AW48 (ISP) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC9S08AW60 [LQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
MC9S08AW60 [LQFP64] DIL48 / QFP64-1 ZIF HCS08-1
MC9S08AW60 [QFP64] DIL48 / QFP64-2 ZIF HCS08-2
MC9S08AW60 [QFN48] DIL48 / QFN48 ZIF-CS
MC9S08AW60 (ISP) Akiyesi: nipasẹ asopọ ISP
MC9S08GB16 [LQFP64] DIL48 / QFP64-1 ZIF HCS08-1
MC9S08GB16 (ISP) Akiyesi: nipasẹ ISP connecto